Nabór do klas pierwszych

na rok szkolny 2016/2017 - zapraszamy

Szkoła talentów

odkrywamy talenty, rozwijamy zainteresowania ...

Najlepsi w sporcie

sukcesy w powiecie, województwie i ogólnopolskie.

Wodny Raj

mamy własny basen, każdy może popłynąć ...

III Liceum Ogólnokształcące
ul.Wojska Polskiego 17
63-400 Ostrów Wielkopolski
tel. 62 736-24-94
fax. 62 591 95 38
e-mail: sekretariat@3liceum.pl
Hasło roku szkolnego 2016/2017: "Na co nauka i wykształcenie, jeśli nie towarzyszy im wychowanie"
Generałowa Jadwiga Zamoyska

Informacje dla przyszłych uczniów III LO:

OFERTA EDUKACYJNA W III LICEUM OGÓLNOKSZTALCĄCYM W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM NA ROK SZKOLNY 2017/ 2018

2017-04-24 13:49:35 MT
OFERTA EDUKACYJNA III LO W ROKU SZKOLNYM 2017/2018
 

Klasa 1A – AKADEMICKA SGH

Przedmioty nauczane

w zakresie rozszerzonym:

 • MATEMATYKA
 • FIZYKA/GEOGRAFIA
 • INFORMATYKA
 • JĘZYK OBCY (angielski lub niemiecki)

Przedmioty wskazane przez Dyrektora szkoły:

 • informatyka, fizyka/geografia

Języki obce:

 • angielski, niemiecki, włoski, rosyjski lub francuski

Przedmiot uzupełniający:

Zajęcia dodatkowe:

 • historia i społeczeństwo,
 • wstęp do algebry i analizy matematycznej

Klasa 1B – BIOLOGICZNO-CHEMICZNA

Przedmioty nauczane

w zakresie rozszerzonym:

 • BIOLOGIA
 • CHEMIA
 • JĘZYK OBCY (angielski lub niemiecki)

Przedmioty wskazane przez Dyrektora szkoły:

 • biologia, chemia

Języki obce:

 • angielski, niemiecki, włoski, rosyjski lub francuski

Przedmiot uzupełniający:

Zajęcia dodatkowe:

 • historia i społeczeństwo,
 • podstawy języka łacińskiego, laboratorium biologiczno-chemiczne

Klasa 1C – SPORTOWA

Przedmioty nauczane

w zakresie rozszerzonym:

 • BIOLOGIA
 • GEOGRAFIA
 • JĘZYK OBCY (angielski lub niemiecki)

Przedmioty wskazane przez Dyrektora szkoły:

 • biologia, geografia

Języki obce:

 • angielski, niemiecki, włoski, rosyjski lub francuski

Przedmiot uzupełniający:

Zajęcia dodatkowe:

 • historia i społeczeństwo,
 • ratownictwo medyczne,  sport i rekreacja

Klasa 1D – TURYSTYCZNO-JĘZYKOWA

Przedmioty nauczane

w zakresie rozszerzonym:

 • GEOGRAFIA
 •  DWA JĘZYKI OBCE (angielski i niemiecki)

Przedmioty wskazane przez Dyrektora szkoły:

 • geografia, język niemiecki i angielski

Języki obce:

 

Przedmiot uzupełniający:

Zajęcia dodatkowe:

 • historia i społeczeństwo
 • język obcy w turystyce, turystyka i rekreacja

Klasa 1E – HUMANISTYCZNO-DZIENNIKARSKA

Przedmioty nauczane

w zakresie rozszerzonym:

 • JĘZYK POLSKI
 • HISTORIA
 • JĘZYK OBCY (angielski lub niemiecki)

Przedmioty wskazane przez Dyrektora szkoły:

 • historia, wiedza o społeczeństwie

Języki obce:

 • angielski, niemiecki, włoski, rosyjski lub francuski

Dodatkowe zajęcia obowiązkowe:

 • przyroda
 • podstawy dziennikarstwa,  podstawy historii sztuki
 

 

 

Kliknij tutaj albo tytuł wpisu aby rozwinąć/zwinąć artykuł.

ZASADY REKRUTACJI W III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM W ROKU SZKOLNYM 2017/ 2018

2017-04-24 13:23:05 MT

ZASADY REKRUTACJI W III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM

W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM

PODSTAWA PRAWNA DOTYCZĄCA POSTEPOWANIA REKRUTACYJNEGO I POSTĘPOWANIA UZUPEŁNIAJĄCEGO DO SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

 • rozdział 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59),
 • art. 149 ust. 4 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe1:  Do postępowania rekrutacyjnego do publicznego liceum ogólnokształcącego na lata szkolne 2017/2018-2019/2020, o którym mowa w ust. 1 i ust. 2 pkt 1, stosuje się odpowiednio przepisy art. 7b ust. 1c, art. 20a, art. 20b, art. 20c ust. 2 i 3, art. 20d, art. 20f, art. 20h ust. 1, 4, 5, ust. 6 pkt 2-5 i ust. 7, art. 20j, art. 20m, art. 20s pkt 1, art. 20t, art. 20v i art. 20z-20zf ustawy zmienianej w art. 15, w brzmieniu dotychczasowym, oraz przepisy wydane na podstawie art. 3673.
 • ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, ze zm.) w brzmieniu obowiązującym przed dniem 26 stycznia 2017 r. w zakresie uregulowanym ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60),
 • rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018-2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum (Dz. U. poz. 586); rozporządzenie to określa m.in. sposób przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

ADRES SZKOŁY:

III Liceum Ogólnokształcące

w Ostrowie Wielkopolskim

ul. Wojska Polskiego 17

telefony:

(62) 736-24-94

(62) 591-95-38

 

Przedmioty wskazane przez Dyrektora szkoły :

 

Klasa 1A-AKDEMICKA SGH:

 1. informatyka
 2. fizyka/geografia

Klasa 1B-BIOLOGICZNO-CHEMICZNA:

 1. biologia
 2. chemia

Klasa 1C-SPORTOWA:

 1. biologia
 2. geografia

Klasa 1D-TURYSTYCZNO-JĘZYKOWA:

 1. geografia
 2. język obcy (pierwszy)

Klasa 1E-HUMANISTYCZNO-DZIENNIKARSKA:

 1. historia
 2. wiedza o społeczeństwie

 

DOKUMENTY

 

      I Kandydaci zobowiązani są do złożenia następujących dokumentów:

 1. Wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej (na formularzu dostępnym na stronie https://nabor.pcss.pl/ostrow/szkolaponadgimnazjalna/nabor/.
 2. Kwestionariusza osobowego kandydata (na formularzu dostępnym na stronie https://nabor.pcss.pl/ostrow/szkolaponadgimnazjalna/nabor/.
 3. Kwestionariusza-deklaracji nauki języków obcych, w którym uczeń obowiązkowo wskazuje języki obce i deklaruje, którego języka będzie się uczył w zakresie rozszerzonym. Fakultatywnie zainteresowany uczeń wskazuje wybór edukacji pożarniczej lub edukacji prawnej (na formularzu opracowanym przez szkołę).

Ww. dokumenty kandydaci składają w terminie

od 22 maja 2017 r. do 9 czerwca 2017 r., w sekretariacie szkoły w godzinach 7.30 – 15.30

        4. Kopii świadectwa ukończenia gimnazjum i kopii zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego (od 23 czerwca 2017 r. do 26 czerwca 2017 r.).

        5. Oryginału dokumentów jako oświadczenia woli podjęcia nauki w szkole  (do 20 lipca 2017 r., do godz. 12.00).

        6. Dokumenty uzupełniające, tj. potwierdzające okoliczności zawarte w oświadczeniach, które zostały dołączone do wniosku o przyjęcie do szkoły kandydat lub jego    rodzic winien dostarczyć osobiście.

        7. Potwierdzeniem woli podjęcia nauki w szkole jest dostarczenie przez kandydata oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i zaświadczeno wynikach egzaminu gimnazjalnego.

        8. Dokumenty związane z rekrutacją kandydat składa w sekretariacie szkoły w godzinach urzędowania.

        9. Wniosek o przyjęcie do publicznej szkoły może być złożony do nie więcej niż trzech wybranych szkół.

SZKOLNA KOMISJA REKRUTACYJNA

 1. Szkolną Komisję Rekrutacyjną powołuje Dyrektor Szkoły i wyznacza jej przewodniczącego.
 2. Szkolna Komisja Rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów zakwalifikowanych i listę kandydatów niezakwalifikowanych do szkoły, zawierającą imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz podaje najniższą liczbę punktów uprawniającą do przyjęcia (do  12 lipca 2017 r.).
 3. Szkolna Komisja Rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych i nieprzyjętych (21 lipca 2017 r.).
 4. Dyrektor szkoły ponadgimnazjalnej informuje Wielkopolskiego Kuratora Oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole (21  lipca 2017 r., do godz. 15.00).
 5. Szkolna Komisja Rekrutacyjna przeprowadza postępowanie uzupełniające w sytuacji wolnych miejsc (od 24 lipca 2017 r. do 29 sierpnia 2017 r.).

ODWOŁANIE OD ROZSTRZYGNIĘCIA SZKOLNEJ KOMISJI REKRUTACYJNEJ

 1. Rodzicom kandydatów przysługuje prawo wystąpienia do Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata  w terminie  7 dni od dnia opublikowania listy przyjętych i listy nieprzyjętych kandydatów.
 2. Szkolna Komisja Rekrutacyjna sporządza uzasadnienie w ciągu 5 dni.
 3. Rodzicom kandydatów przysługuje prawo odwołania się do dyrektora szkoły od rozstrzygnięcia Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej w ciągu 7 dni od otrzymania uzasadnienia sporządzonego przez Szkolną Komisję Rekrutacyjną.
 4. Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie w ciągu 7 dni od jego otrzymania.

ZASADY PRZELICZANIA OSIĄGNIĘĆ NA PUNKTY DLA KANDYDATÓW DO III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W ROKU SZKOLNYM 2017/ 2018

1.     Wyniki egzaminu gimnazjalnego:

 

PRZEDMIOT

WYNIK W %

PUNKTY

Język polski

P

P x 0,2

Historia i WOS

H

H x 0,2

Matematyka

M

M x 0,2

Przedmioty przyrodnicze

B

B x 0,2

Język obcy PP

OP

OP x 0,2

 

 

Σ max (P+H+M+B+OP)

 

 

500 x 0,2 = 100 (maks. ilość punktów)

 

 2.  Świadectwo ukończenia gimnazjum:

 

ŚWIADECTWO UKOŃCZENIA

OCENA

NA ŚWIADECTWIE

PUNKTY

Język polski i matematyka

oraz

A – fizyka/ geografia i informatyka

B – biologia i chemia

C -  biologia i geografia

D – biologia i język obcy

       pierwszy

E – historia i WOS

celujący

18

bardzo dobry

17

dobry

14

dostateczny

8

dopuszczający

2

 

Σ max (4 przedmioty)

4 x 18 = 72 pkt.

 3. Świadectwo z wyróżnieniem:

 

Świadectwo z wyróżnieniem

7

 

max. 7 pkt.

 4. Zawody wiedzy i konkursy:

1) uzyskanie wzawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty:

a) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,

b) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,

c) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów;

2) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim:

a) tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania  szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów,

b) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 4 punkty,

c) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty;

3) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:

a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się    10 punktów,

b) dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,

c) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,

d) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 7 punktów,

e) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,

f) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 3 punkty;

4) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim:

a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym  planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów,

b) dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym  planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów,

c) dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym  planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 5 punktów,

d) tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania  szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów,

e) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania  szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty,

f) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania  szkoły artystycznej – przyznaje się 2 punkty

 5) uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt 1–4, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:

a) międzynarodowym – przyznaje się 4 punkty,

b) krajowym – przyznaje się 3 punkty,

c) wojewódzkim – przyznaje się 2 punkty,

d) powiatowym – przyznaje się 1 punkt

 6) W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich samych zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, o których mowa w ust. 1, na tym samym szczeblu oraz z tego samego zakresu, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie tego ucznia w tych zawodach,      z tym że  maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.

7) W przypadku przeliczania na punkty kryterium za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu, przyznaje się 3 punkty.

 

CAŁOŚĆ MAX:

1) egzamin gimnazjalny: 100

2) świadectwo:  79

3) osiągnięcia:   18

4) wolontariat:    3

 

200 punktów

 

8)W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego, punkty przeliczane są na podstawie art.44 zw ust.2 i art. 44zz ust.2 ustawy o systemie oświaty oraz § 8 rozporządzenia MEN z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018-2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum (Dz. U. poz. 586); rozporządzenie to określa m.in. sposób przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

 

 

Kliknij tutaj albo tytuł wpisu aby rozwinąć/zwinąć artykuł.

NOWOŚCI W OFERCIE EDUKACYJNEJ NA ROK SZKOLNY 2017/ 2018

2017-04-10 15:00:23 MT

NOWOŚCI W OFERCIE EDUKACYJNEJ NA ROK SZKOLNY 2017/ 2018

III LO to szkoła z tradycją,  otwarta na nieustannie zmieniającą się rzeczywistość. Zapraszając w swoje mury proponuje różnorodną ofertę edukacyjną dopasowaną do zainteresowań uczniów i wymagań rynku pracy.
 
W tym roku proponujemy nowości:

 

KLASA AKADEMICKA SGH

Celem programu „Klasa akademicka SGH” jest rozwinięcie współpracy Uczelni z wyróżniającymi się liceami w Polsce. Udział w programie stwarza licealistom możliwość stałego kontaktu ze światem akademickim, zdobywania wiedzy ekonomicznej i kształtowania postaw przedsiębiorczych. Program pozwoli także poznać ofertę edukacyjną Uczelni i ułatwi uczniom dokonanie wyboru ścieżki zawodowej.

W ramach programu organizowane będą dla uczniów dedykowane zajęcia dydaktyczne prowadzone przez nauczycieli akademickich oraz współpracowników SGH. Zajęcia odbywać się będą na terenie kampusu Uczelni oraz w siedzibie Szkoły. Program stwarza także możliwość rozwijania współpracy w zakresie tutoringu dla najlepszych uczniów, korzystania z Biblioteki SGH, czy też współpracy ze studenckimi kołami naukowymi.

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie to najstarsza i najbardziej prestiżowa uczelnia ekonomiczna w Polsce, a także jeden z najlepszych uniwersytetów o tym profilu w Europie. Łączy 110 lat doświadczeń z najnowszymi trendami w kształceniu kadr dla biznesu.

W SGH wykłady prowadzą najlepsi polscy i zagraniczni specjaliści z dziedzin powiązanych z ekonomią. Na zajęciach rozwiązuje się rzeczywiste problemy. Studenci rozwijają dodatkowe umiejętności i kompetencje, działając w ponad 70 organizacjachi kołach naukowych. SGH kładzie duży nacisk na naukę języków obcych i współpracę międzynarodową – studenci mogą wyjechać do 272 uczelni na całym świecie.

Według badań wynagrodzeń przeprowadzonych przez Sedlak & Sedlak, absolwenci SGH zarabiają najwięcej ze wszystkich absolwentów szkół wyższych w Polsce. Mediana ich wynagrodzeń w 2014 roku wyniosła aż 8700 zł brutto, 25% absolwentów Szkoły Głównej Handlowej zarabia 15000 zł miesięcznie. Badania przeprowadzone przez uczelnię potwierdzają, że wszyscy absolwenci SGH znajdują zatrudnienie do pół roku od otrzymania dyplomu.

 

EDUKACJA POŻARNICZA

Zajęcia międzyoddziałowe, dla wszystkich zainteresowanych uczniów,którzy chcą w przyszłości studiować w Szkole Aspirantów Pożarnictwa, szkołach wojskowych, policyjnych oraz tych związanych z bezpieczeństwem publicznym i ochroną mienia lub chcą zdobyć dodatkowe umiejętności przydatne w życiu niezbędne podczas ratowania zdrowia i życia ludzkiego. umiejętności pracy w w zespole, itp.

 

EDUKACJA PRAWNA

Zajęcia międzyoddziałowe, dla wszystkich zainteresowanych uczniów w ramach współpracy z Okręgową Izbą Radców Prawnych w Poznaniu. Oferta skierowana jest do młodych ludzi chcących poszerzyć swoją świadomość prawną oraz wzbogacić wiedzę o zasadach porządku prawnego. Może okazać się również pomocna w podejmowaniu decyzji dotyczących kierunków studiów związanych z prawem.

 

LABORATORIUM BIOLOGICZNO - CHEMICZNE

Oferta dla uczniów klas II z rozszerzoną biologią i chemią. Dodatkowe zajęcia praktyczne prowadzone w szkolnym laboratorium oraz w ramach wyjazdowej szkoły geobotanicznej. Zajęcia laboratoryjne prowadzone na terenie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Kaliszu w ramach kilkuletniej współpracy.

 

W III LO świetnie odnajdą się:

Tęgie głowyw klasie akademickiej objętej patronatem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Nauka o liczbach ma miejsce nie tylko w salach lekcyjnych, ale nawet w gmachu Warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych.

 

Ciekawi świata badaczew klasie biologiczno-chemicznej. Mamy doświadczenie w organizacji Zielonych Szkół i Szkół Geobotanicznych. Od trzech lat skutecznie współpracujemy z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu, Wydziałem Medycznym w  Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Kaliszu.   

 

Miłośnicy sportuw klasie sportowej. Od 2005r. III LO nieprzerwanie zajmuje niekwestionowane I miejsce w sportowej rywalizacji szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Ostrowski. Lekcje pływania oraz organizacja Białych Szkół połączonych z nauką jazdy na nartach i warsztatami językowymi to już tradycja.

 

Kreatywni podróżnicy – w klasie turystyczno - językowej. Tu przeżyjesz przygodę z językami obcymi. W naszej szkole będziesz mógł uczyć się języka angielskiego, niemieckiego, francuskiego, włoskiego, łacińskiego i rosyjskiego. Podróżowanie i turystyka stanie się Twoją pasją lub profesją.

 

Pełni ekspresji humaniści w klasie humanistyczno-dziennikarskiej. Szkoła ma dobrą praktykę w rozwijaniu i promowaniu uczniowskich talentów językowych, krasomówczych, literackich. W roku 2011, III liceum otrzymało prestiżowy tytuł „Szkoły Odkrywców Talentów”.

 

 Nasze atuty:

 • 63 lat tradycji,
 • 12 tysięcy nietuzinkowych absolwentów,
 • Wysokie wyniki matur (znak jakości - tytuł "Brązowa Szkoła 2015")
 • Najlepsza lokalizacja (blisko PKP, PKS),
 • Zajęcia kończymy maksymalnie o 15:10,
 • Własny basen, własna siłownia i strzelnica, boisko wielofunkcyjne
 • Sala kinowa,
 • Muzyka na przerwach (szkolny radiowęzeł),
 • Najlepsi w sporcie w klasyfikacji sportowej szkół ponadgmnazjalnych.
 

A jak się czują w „Trójce” uczniowie?

 

Przyjdź i sprawdź! III LO TO JEST TO!!!

 

DOKONAJ TRAFNEGO I MĄDREGO WYBORU!

Kliknij tutaj albo tytuł wpisu aby rozwinąć/zwinąć artykuł.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE O KLASACH PIERWSZYCH W III LO NA ROK SZKOLNY 2017/ 2018

2017-04-10 14:52:52 MT

                                             Solidne przygotowanie  i wysoka zdawalność matury!       

                                           Duży wybór zajęć dodatkowych

                                 Osiągnięcia w konkursach, zawodach, olimpiadach   każdego  szczebla                                                                                            

                Nowości edukacyjne: edukacja pożarnicza, edukacja prawna,

                 laboratorium biologiczno - chemiczne

                       Od lat najlepsi w powiecie w sportowej rywalizacji szkół ponadgimnazjalnych     

                                               Siłownia, basen, strzelnica, sala kinowa  w budynku szkoły                   

                                         Szkoła usytuowana blisko dworca PKP i PKS     

                                    Najpopularniejsze w Wielkopolsce  LO na facebooku

                                                                                                                           

 
                           OFERTA EDUKACYJNA III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO

                          NA ROK SZKOLNY 2017/2018KLASA 1A - AKADEMICKA SGH
Przedmiot uzupełniający: wstęp do algebry i analizy matematycznej lub ekonomia w praktyce

Atuty klasy:
Klasa objęta patronatem przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie.
Znakomite przygotowanie do podjęcia studiów na wydziałach politechnicznych i ekonomicznych.
Przygotowanie do konkursów związanych z matematyką, statystyką, przedsiębiorczością.
Zaangażowanie w przedsięwzięcie Szkolna Internetowa Gra Giełdowa, Szkolna liga szachowa, Mistrz kodowania III LO.
Wycieczki przedmiotowe do Głównego Urzędu Statystycznego i Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, do muzeum Matematyki i Fabryki VW w Dreźnie.
Udział w kursie CISCO IT ESSENTALS (wejdź na stronę projektu  http://www.3liceum.pl/articles/all/142).
Prowadzenie szkolnego profilu na Facebooku.
Współpraca z Warszawska Giełdą Papierów Wartościowych przy realizacji projektu Szkolna Internetowa Gra Giełdowa oraz kursu e-learningowego z inwestycji kapitałowych.
Możliwość udziału w wielu projektach, konkursach i olimpiadach z dziedziny przedsiębiorczości i ekonomii.
Możliwość zaangażowania się w prowadzenie szkolnego sklepiku.
Zielona szkoła matematyczno-przyrodnicza.
Współpraca z redakcją gazetki szkolnej Ad Rem w zakresie prac edytorskich (Corell).
Możliwość udziału w zajęciach edukacji pożarniczej i edukacji prawnej.

KLASA 1B - BIOLOGICZNO-CHEMICZNA
Przedmiot uzupełniający: podstawy języka łacińskiego

Atuty klasy:
Znakomite przygotowanie do podjęcia studiów na wydziałach medycznych i przyrodniczych.
Ciekawe lekcje biologii pełne prezentacji i doświadczeń.
Zajęcia terenowe z biologii.
Zielona szkoła geobotaniczna.
Szkolne laboratorium biologiczno-chemiczne.
Warsztaty edukacyjne przygotowujące do egzaminu maturalnego z biologii i chemii.
Udział w wykładach tematycznych i zajęciach praktycznych w ramach współpracy z Wydziałem Medycznym Wyższej Szkoły Zawodowej w Kaliszu.
Przygotowanie do olimpiady i konkursów o tematyce biologicznej, przyrodniczej i ekologicznej.
Możliwość zaangażowania w działania szkolnego koła wolontariatu.
Możliwość udziału w konkursach i zawodach związanych z ratownictwem medycznym i promocją zdrowego stylu życia.
Możliwość udziału w zajęciach edukacji pożarniczej i edukacji prawnej.

KLASA 1C - SPORTOWA
Przedmiot uzupełniający-ratownictwo medyczne, sport i rekreacja.

Atuty klasy:
Wycieczki przedmiotowe związane z rekreacją: łyżwy, park linowy, nordic walking,
Udział w różnorodnych formach aktywnego spędzania czasu wolnego.
Promocja zdrowego stylu życia.
Zajęcia dodatkowe SKS przygotowujące do zawodów w różnych dziedzinach sportu.
Biała Szkoła połączona z nauką jazdy na nartach i warsztatami językowymi.
Odnosząca sukcesy Szkolna Drużyna Cheerleaderek.
Możliwość doskonalenia stylów pływackich na szkolnym basenie.
Reprezentowanie szkoły w zawodach na szczeblu powiatu, województwa i kraju.
Zajęcia terenowe z biologii.
Przygotowanie do konkursów biologicznych.
Możliwość udziału w zajęciach edukacji pożarniczej i edukacji prawnej.

KLASA 1D - TURYSTYCZNO-JĘZYKOWA
Przedmiot uzupełniający: język obcy w turystyce i biznesie, turystyka i rekreacja

Atuty klasy:
Zajęcia terenowe podczas Zielonej Szkoły (Brzegiem Bałtyku oraz Szlakami Karkonoszy) .
Przedmiotowe wycieczki krajoznawcze.
Wycieczki na targi turystyczne i festiwale turystyczne (w tym na Targi Turystyczne do Berlina i Poznania).
Przygotowanie do konkursów o tematyce geograficznej i turystycznej.
Pilotaż i przewodnictwo turystyczne.
Współpraca z Katedrą Turystyki i Rekreacji UAM oraz Wydziałem Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM
Współpraca z Wyższą Szkołą Bankową i Wyższą Szkołą Gastronomii i Hotelarstwa w Poznaniu.
Możliwość udziału w zajęciach edukacji pożarniczej i edukacji prawnej.

KLASA 1E - HUMANISTYCZNO-DZIENNIKARSKA
Przedmiot uzupełniający: podstawy dziennikarstwa, podstawy historii sztuki.

Atuty klasy:
Udział w pracach zespołu redakcyjnego szkolnej gazetki Ad rem.
Prowadzenie szkolnej strony internetowej www.3liceum.pl.
Udział w spektaklach teatralnych różnych scen polskich.
Rozwijanie zainteresowań literackich i aktorskich dzięki udziałowi w szkolnych przedstawieniach teatralnych, koncercie talentów.
Przygotowanie do konkursów językowych, literackich, recytatorskich, historycznych.
Wycieczki wokół sztuki zapoznające młodzież z architekturą, rzeźbą i malarstwem różnych zakątków Polski.
Możliwość udziału w zajęciach edukacji pożarniczej i edukacji prawnej.

 

 

Kliknij tutaj albo tytuł wpisu aby rozwinąć/zwinąć artykuł.

SZKOLNY OŚRODEK KARIERY ZAPRASZA

15-02-2016 10:23:34 bn
Gimnazjalisto!
Jeżeli nie masz jeszcze sprecyzowanych planów na przyszłość, 
chcesz uniknąć błędów, które mogą zaważyć na Twojej przyszłości -
zgłoś się do Naszego Szkolnego Ośrodka Kariery!

Zapraszam gimnazjalistów klas III,
którzy chcą zdobyć wiedzę
 o sobie, 
o swoich predyspozycjach,
 skłonnościach, 
preferencjach zawodowych
 na wizytę podczas drzwi otwartych.  
PODCZAS DRZWI OTWARTYCH NASZEJ SZKOŁY
w sali 50 będzie można wykonać testy
predyspozycji i zainteresowań zawodowych.

Wasz doradca zawodowy
Barbara Niemand
poniedziałek : 08.45 - 13.45Uśmiech
wtorek : 08.45 - 12.45Uśmiech
środa : 10.30 - 14.30Uśmiech
czwartek : 11.30 - 15.30Uśmiech
piątek : 10.30 - 14.30Uśmiech
kontakt:niemand@3liceum.pl
Kliknij tutaj albo tytuł wpisu aby rozwinąć/zwinąć artykuł.