XIX Forum Szkolne już za nami

W dniu 13 grudnia 2021 r. odbyło się XIX Forum Szkolne na temat: Granice wolności słowa. W Forum uczestniczyli przedstawiciele poszczególnych organów szkoły: Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego. Moderatorem prowadzonej debaty był nauczyciel historii pan Piotr Szczepaniak.

Dyskusję wśród uczestników poprzedziły przygotowane przez uczniów w powyższym temacie stanowiska. Podczas prowadzonej debaty szukano odpowiedzi na pytania: Czy wolność słowa jest nieograniczona? Czy jeden z najważniejszych zapisów Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, że każdemu zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji daje przyzwolenie na każde zachowanie? Uczestnicy spotkania podając przykłady z życia wskazywali, że coraz częściej wiele osób powołując się na wolność słowa narusza prawa innych. Takim naruszeniem jest w szczególności mowa nienawiści, która obejmuje każdy czyn motywowany naruszeniem praw i wolności innych osób, np.: zniewaga, upokorzenie, pomówienie, wyrażenie nierzetelnej opinii o kimś. Na takie zachowania nie powinniśmy dawać zgody. Każda wolność, w tym wolność słowa, ma swoje granice, których nie wolno przekraczać, by nie naruszać wolności, praw, godności innych osób. Wszyscy mamy obowiązek szanowania innych, ale też szanowania siebie. Uczestnicy spotkania zwrócili uwagę na ważną rolę wychowania i edukacji w uczeniu ludzi jasnego        i czytelnego określania swych granic, które sprzyjają budowaniu relacji z innymi przy jednoczesnym respektowaniu cudzych granic.

Koordynatorem projektu „Forum szkolne” jest pani Dyrektor Maria Tomalak.