Ekopracownia w III LO

Powiat ostrowski we współpracy z zespołem przyrodniczym III Liceum Ogólnokształcącego pozyskał dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację zadania pn. ,,Edukacja ekologiczna i podnoszenie świadomości ekologicznej poprzez doposażenie Ekopracowni w III Liceum Ogólnokształcącym w Ostrowie Wielkopolskim”.
Całkowita wartość projektu: 102 400,00 zł
Kwota dotacji z  WFOŚiG w Poznaniu: 70 000,00 zł
Wkład własny Powiatu Ostrowskiego: 32 400,00 zł
Celem przedsięwzięcia jest edukacja ekologiczna młodzieży uczęszczającej do III Liceum Ogólnokształcącego w Ostrowie Wielkopolskim oraz dzieci i młodzież ze współpracujących szkół podstawowych w zakresie:
– efektywności energetycznej,
– ochrony powietrza i adaptacji do zmian klimatu,
– ochrony powierzchni ziemi,
– ochrony bioróżnorodności i świadczeń ekosystemowych,
– ochrony wód.
Przedsięwzięcie polega na wsparciu edukacji ekologicznej i podniesieniu świadomości ekologicznej młodzieży uczęszczającej do III Liceum Ogólnokształcącym w Ostrowie Wielkopolskim i ostrowskich szkół podstawowych ściśle współpracujących z Liceum poprzez zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia niezbędnego do realizowania programów edukacyjnych i pokazów dydaktycznych.
Zakupione pomoce dydaktyczne, sprzęt i oprogramowanie stanowić będą doposażenie Ekopracowni wykorzystywanej do edukacji ekologicznej podczas lekcji biologii, chemii, geografii, fizyki, interdyscyplinarnie oraz pokazów ekologicznych organizowanych cyklicznie w ramach ,,Spotkań z przyrodą dla ostrowskich szkół podstawowych”.
Zadanie dotyczy zakupu:
– zestawu elektrowni energii odnawialnych pozwalającego na praktyczną demonstrację zasad generowania energii elektrycznej z energii odnawialnych, ich konwersji, przechowywania i wykorzystania, laboratorium hybrydowego systemu demonstracyjno-treningowego energii wiatrowej i słonecznej,
– laboratorium cyfrowego, czujników pomiarowych, badających m.in. dane temperaturę, światło, pH, ciśnienia, tlenu, tlenu rozpuszczonego, przepływu temperatury, siły i przyspieszenia, odległości, wilgotności, poziomu hałasu, fali dźwiękowej oraz współrzędnych GPS i prędkości,
– licencji i oprogramowania umożliwiających współdziałanie fotowoltaicznego urządzenia i systemu wiatrowego, urządzenia i systemu zasilającego, falowniki i systemu obciążenia, systemu monitorowania.
W doposażonej Ekopracowni prowadzone będą pokazy dydaktyczne, eksperymenty i badania oraz możliwe będzie generowanie wyników z analizy danych m.in. stanu/składu wody, ziemi, powietrza zarówno przez nauczyciela, jak i przez ucznia.