Poniżej znajdują się najważniejsze informacje dotyczące egzaminu maturalnego w maju 2024 roku.

Informacja dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej  dotycząca adresu strony internetowej, na której można złożyć deklarację przystąpienia do egzaminu maturalnego w postaci elektronicznej w roku 2024:
https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_MATURALNY_OD_2023/komunikaty/2024/20230817%20Adres%20ZIU%202023.pdf

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu maturalnego w 2024 roku:
https://cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY/20230817%20E8%20EM%20Komunikat%20o%20harmonogramie%202024%20FIN.pdf

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w 2024 roku:
https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_MATURALNY_OD_2023/komunikaty/2024/20230817%20EM%202024%20Informacja%20FIN.pdf

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu maturalnego w 2024 roku:
https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_MATURALNY_OD_2023/komunikaty/2024/20230817%20EM_24%20Komunikat%20o%20dostosowaniach%20FIN.pdf

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w sprawie listy systemów operacyjnych, programów użytkowych oraz języków programowania w przypadku egzaminu maturalnego z informatyki w 2024 roku:
https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_MATURALNY_OD_2023/komunikaty/2024/20230817%20EM_24%20Komunikat%20o%20egzaminie%20z%20informatyki%20FIN.pdf

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na egzaminie maturalnym w roku 2024:
https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_MATURALNY_OD_2023/komunikaty/2024/20230817%20E8_EM_24%20Komunikat%20o%20przyborach%20FIN.pdf

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w sprawie listy jawnych zadań w części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego w roku 2024:
https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_MATURALNY_OD_2023/komunikaty/2024/20230321_Lista_jawnych_zadan_JEZYK_POLSKI_2024_Aneks_1.pdf

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w sprawie listy jawnych zadań w części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego w roku 2025:
https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_MATURALNY_OD_2023/komunikaty/2023/20230301%20Lista%20jawnych%20zada%C5%84%20J%C4%98ZYK%20POLSKI%202023%20Aneks_2.pdf

Informatory maturalne:
https://cke.gov.pl/egzamin-maturalny/egzamin-maturalny-w-formule-2023/informatory/

Absolwenci, przystępujący do egzaminów w części pisemnej egzaminu maturalnego – maj 2024 proszeni są o przybycie do szkoły na godzinę przed rozpoczęciem egzaminu. Każdy absolwent przed wejściem do sali egzaminacyjnej winien okazać się dowodem tożsamości.

Informacja o przydzielonych salach wywieszona zostanie w szkole na tablicy ogłoszeń na I piętrze (obok świetlicy). Na drzwiach sal egzaminacyjnych, w dniu egzaminu będą wywieszone listy osób zdających w danej sali egzaminacyjnej.